เวรรักษาสถานที่ราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันประกาศ
 เวรรักษาสถานที่ราชการ อาคารศาลาว่าการ มท. / อาคารดำรงราชานุภาพ สป. ประจำเดือนธันวาคม 2564
29/11/64
 เวรรักษาสถานที่ราชการ อาคารศาลาว่าการ มท. / อาคารดำรงราชานุภาพ สป. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
27/10/64
 เวรรักษาสถานที่ราชการ อาคารศาลาว่าการ มท. / อาคารดำรงราชานุภาพ สป. ประจำเดือนตุลาคม 2564
01/10/64
  เวรรักษาสถานที่ราชการ อาคารศาลาว่าการ มท. / อาคารดำรงราชานุภาพ สป. ประจำเดือนกันยายน 2564
3/09/64
  เวรรักษาสถานที่ราชการ อาคารศาลาว่าการ มท. / อาคารดำรงราชานุภาพ สป. ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
23/07/64