เวรรักษาสถานที่ราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันประกาศ
เวรรักษาสถานที่ราชการ อาคารศาลาว่าการ มท. / อาคารดำรงราชานุภาพ สป.  ประจำเดือนกันยายน 2564  
3/09/64
เวรรักษาสถานที่ราชการ อาคารศาลาว่าการ มท. / อาคารดำรงราชานุภาพ สป.  ประจำเดือนสิงหาคม 2564  
23/07/64