หัวข้อ เรื่องสำคัญวันนี้

 

เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหารระดับสูง

ที่ มท ๐๒๐๑.๑/ว๔๘๘๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

          ๑. หนังสือแจ้งหน่วยงาน

          ๒. แบบฟอร์มการรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหารระดับสูง

              ๒.๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

    ๒.๒ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส) นายไมตรี อินทุสุต

    ๒.๓ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ถ) นายจรินทร์ จักกะพาก

    ๒.๔ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม) นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ

    ๒.๕ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ) ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต (ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย)

 

 

หมายเหตุ      ๑. ให้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหารระดับสูง ด้วยตัวอักษร

    TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๖ pt

๒. ส่งข้อมูลให้กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘