ลำดับที่
เรื่อง
วันประกาศ
1
เอกสารประกอบการประชุม vcs ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ี่ที่ 15 ก.ย. 60 (เวลา 08.30 น.)
15/09/60
2
Powerpoint
15/09/60
3
เอกสาร วาระที่ 2.1
15/09/60
4
เอกสาร วาระที่ 2.2

15/09/60
5
เอกสาร วาระที่ 2.3
-ข้าวสารพระราชทาน1
-ข้าวสารพระราชทาน2
15/09/60
6
เอกสาร วาระที่ 2.4
15/09/60
7
เอกสาร วาระที่ 2.5
15/09/60