เรื่อง
วันประกาศ
ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
   ในพระบรมราชินูปถัมถ์ ต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นโครงการ
01/07/56
- โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์  
02/08/54