เรื่อง
วันประกาศ
เลขหนังสือสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                                  
13/04/63
-การกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ในส่วนภูมิภาค                                                                             
28/02/63
-การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ศอข.จอส.มท.)
26/04/62
-บัญชีเลขที่หนังสือออกในส่วนเลขประจำของเจ้าของเรื่องของส่วนราชการ หน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
18/01/62
-ที่ มท 5601/ว107 ลว.26 ธ.ค. 61 เรื่อง องค์การจัดการน้ำเสียโอนย้ายกิจการ
28/12/61
-ที่ นร ๐๑๐๖/ว๙๑๓ ลว. ๘ พ.ค. ๕๕ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก ๒
  ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
12/07/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๒๒๔ ลว.๒๗ เม.ย.๖๑
 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย
 (ป.ย.ป. มท.)
09/05/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๙๙๒ ลว.๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๓
 เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์
 ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
16/02/61
-ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
26/01/61
-การกำหนดเลขที่หนังสือออกของกลุ่มยุทธศาสตร์การพันาภาค สป.มท.
20/12/60
-ระบบงานสารบรรณของ สป.มท.
23/03/60

คู่มือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

       -การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรกนิกส์ (เมนูสารบรรณ)      (อยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุง)

22/03/60
-ระบบงานจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
22/03/60