(ผนวกแนบท้ายคำสั่ง สป.มท. ที่ 399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559)

 กลุ่มงานช่วยอำนวยการ

 

    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

  กลุ่มงานประสานราชการ

 

- ประสานราชการกับหน่วยงานในสังกัด มท. และจังหวัดเกี่ยวกับ

  โครงการ หรือกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและ มท.

- ประสานงานพระราชพิธีและรัฐพิธี

- ประสานงานกับส่วนราชการทั่วไปและการเมืองที่เกี่ยวข้องเสนอ

  ต่อ ครม. หรือรัฐสภา ในส่วนของ สป.มท.

- ประสานราชการตามที่ ปมท. มอบหมาย

- ประสานงานกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด (ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับ
  นโยบาย/แผนงาน/งบประมาณ ซึ่งเป็นภารกิจของ สนผ.สป.)

- ดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ

  การทำความเห็นเสนอ ปมท. เพื่อเสนอ รมต.มท.

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

- ช่วยอำนวยการทั่วไปในฐานะเป็นหน่วยงาน

  ช่วยอำนวยการกลาง ของ มท.

- ติดตาม ประสานงานและช่วยอำนวยการการบริหารราชการ

  ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูงของ มท.

- ดำเนินงานขออนุญาต อนุมัติที่อยู่ในอำนาจของ ปมท.

  ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

- ปฏิบัติงานสารบรรณของ สป. และ มท.

- จัดเก็บค้นหาเอกสาร

- ปฏิบัติงานระบบรักษาความปลอดภัยของกระทรวง

- ประสานการประชุมในระดับกระทรวง กรม และกอง

- ดำเนินงานขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตและ

  งานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินของจังหวัด

- ปฏิบัติงานบริการข้อมูลประชาชนและงานข้อมูลข่าวสาร

  ของทางราชการ

- ประสานงานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อให้บริการ

  ประชาชนด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ มท.

- ปฏิบัติงานคณะกรรมการถวายความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.การถวาย
  ความปลอดภัย พ.ศ. 2557 และงานคณะกรรมการอำนวยการจราจร

  ในการเสด็จพระราชดำเนิน
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

มีอำนาจหน้าที่ (ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553)

- ปฏิบัติงานสารบรรณของ สป. และกระทรวง

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของ สป.

- ประสานราชการกับหน่วยงานของ สป. ในส่วนภูมิภาค

- ปฏิบัติราชการทั่วไปของ สป. และกระทรวง ซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด

  ในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
             กองกลาง
ภารกิจของกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย