หน้าหลัก             ประวัติ             ภารกิจ/โครงสร้าง          บุคลากร           ทำเนียบ ผอ.


 


 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกิจกรรม / งานพิธี


1 ธันวาคม 2563 วันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ประจำปี 2563
ณ พระอนุสาวรีย์ฯ หน้าอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ปมท.มอบหมายให้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทน นำเจ้าหน้าที่
ในสังกัด มท.ร่วมพิธีเดินเทียนและฟังพระธรรมเทศนา
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีเดินเทียนและฟังพระธรรมเทศนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


1.

2.
3.
4.

     พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
     ของกองกลาง สป.
    ระเบียน พ.ร.บ.
    ข้อมูลข่าวสาร
 
    เอกสารข้อมูลข่าวสาร
    ทางอิเล็กทรอนิกส
    ระบบสารบรรณ
    อิเล็กทรอนิกส์ของ มท.
    วาระงานผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานพิธี
งานสำคัญ
งานประจำ
งานบริการ
งานข้อมูลกฎระเบียบ
    นโยบายคุณธรรม
    และความโปร่งใส
    โทรศัพท์ผู้บริหาร
    สป.มท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบสอบถามออนไลน์
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
   
 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 

 

 

 >

วาระงานผู้บริหาร               >

การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภาณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14

>

เวรรักษาสถานที่ราชการ มท.           
  
(แจ้งยกเลิกเวรรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการบริเวณ มท.)

 

>

ระเบียบ สนร.ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉ.4) พ.ศ.2564 ภาคผนวก 6 และภาคผนวก 7       >

การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการ
ประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่ม
เป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564)
          


>

การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540           


>

รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2564 
          


>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แจ้งเปลี่ยนชื่อส่วนงานฯ     


>

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ทำการแห่งใหม่        


>

การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ       


>

ขอเชิญเข้าร่วมสัปดาห์เสวนานานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา       


>

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540      


>

-แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  (COVID-19)  
                                                               

-แบบสรุปช่องทางการจัดส่งหนังสือราชการ            

 

> กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ  
          
 
> การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564             
 
> การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  
           
  
> การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่่ทำการแห่งใหม่             
  
> การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
                   
  
>
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตินฯ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์        

>  
การรับส่งหนังสือหรือเอกสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ระลอกใหม่ (สกมช.)         

>                                       
การรับส่งหนังสือหรือเอกสารในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ก.พ.ร.)    
>
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้  

>
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ขอแจ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานพร้อมช่องทาง
การติดต่อสื่อสาร   
         
>
กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
เพื่อติดต่อราชการ  
                
>
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ  
       
>
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์
พุทธศักราช 2564                   
 
>
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดส่งเอกสาร  
   
 
>
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลฯ ปี 2564
       
> การประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563        
>  ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์      
> สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการ          
> การกำหนดวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564                
> การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563
                                                                                  
> แจ้งขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ           
>  การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี              
>

แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอ ครม. การเสนอความเห็น และการรับส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ของครม.

       

> การรายงานผลการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐              
>

-แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ             

-ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐                  

> รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ          
> แนวทางการดำเนินการจัดงานรัฐพิธีประจำปีของจังหวัด      
> การกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ในส่วนภูมิภาค                 
> โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่             
> ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงสมัครเข้าประกวด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
    
> ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2)               
> แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี               
> ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฯ          
> ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง                  
>

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562                     
-ร่างกำหนดการ 5 ธันวาคม 2562        

- คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

> เวรรักษาสถานที่ราชการ มท. ประจำเดือน ม.ค. ๖๓                
> -การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563
-ประกาศคณะกรรมการการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ ประจำปี 2563                                    
>

แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย        

>

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี        

>

มอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวง            

>

การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี        

>

ขอความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)      

> แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง      
> แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)       
> แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)       
> แบบรายงานรายชื่อฯ (งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
> แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ                 
>

การประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาว ณ สถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล             


>

การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐                   


> ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ ท้องสนามหลวง และศาลากลางจังหวัด   
                     
> หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์ฯ ไปประดับหรือประดิษฐาน               
บนสิ่งปลูกสร้างของวัด 
                    
ส่วนข้อมูลของจังหวัด
-หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ
-สำเนาหนังสือ                                  
> การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชานีนาถ           
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒       
        
-สิ่งที่ส่งมาด้วย 1             
> การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค              
> การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมฯ กรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด                  
-สิ่งที่ส่งมาด้วย                 
> การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัด                   
> การเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)                 
> การประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    
                 
> การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒              
-เอกสารแนบ
> พระราชกระแสทรงขอบใจและชมเชย                
>

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี( กรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)           

- เอกสารแนบงาน ๓ มิ.ย.๒๕๖๒ ไฟล์ word

>  กำหนดวันหยุดราชการประจำปี                           
>

การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

-ตัวอย่างการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ฯ

> สรุปกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัด                     
-แผนการถ่ายทอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
-แบบรายงานกิจกรรม     
-แบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
-ประมาณการราคาแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ   
-หนังสืออ้างถึง              
> ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
(ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)
> ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
(หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังักัดกระทรวงมหาดไทย)
> ตัวอย่าง การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
> เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย
>  ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)               
>  ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)               
>

พิธีรับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน (ของจังหวัด)

- กำหนดการมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน

>  หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ใช้ตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒        
> ขอส่งสรุปผลการรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ
> ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในสังกัดเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๒
> ขอเชิญเข้ารับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน               
> การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเชียน
> การเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค
> ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเร่งรัดเสนอหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอขอความเห็นชอบของ สนช.
ตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย 
        
> แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕๖๒
> การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ศอข.จอส.มท.)
> ข้อกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลฯ
> การเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณา
> ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ "๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
> แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
> การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
> กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
> ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
>  
>  
>  
>

 

>

       ข่าวประชาสัมพันธ์
> ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ฯ
> ประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับฯ ประจำปี 2564
> การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ศอข.จอส.มท.)
> ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
> สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
> ขอเชิญชวนเข้าวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติประชาชน
> กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> องค์การจัดการน้ำเสีย
> การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
> หลักเกณฑ์การเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด
และคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพมหานคร
> กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล
> ขอรับการสนับสนุนโครงการประดู่แดง เพื่อตำรวจผู้เสียสละ
> ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เรื่อง "สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์"
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
> ช่องทางการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร. ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
>
>
>
>
>
>

 

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  E-mail : moi0201.1@moi.go.th, 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  E-mail : moi0201.2@moi.go.th, 

กลุ่มงานประสานราชการ    E-mail : moi0201.3@moi.go.th