หน้าหลัก             ประวัติ             ภารกิจ/โครงสร้าง          บุคลากร           ทำเนียบ ผอ.


 


 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกิจกรรม / งานพิธี


1 ธันวาคม 2563 วันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ประจำปี 2563
ณ พระอนุสาวรีย์ฯ หน้าอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ปมท.มอบหมายให้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทน นำเจ้าหน้าที่
ในสังกัด มท.ร่วมพิธีเดินเทียนและฟังพระธรรมเทศนา
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีเดินเทียนและฟังพระธรรมเทศนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


1.

2.
3.
4.

     พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
     ของกองกลาง สป.
    ระเบียน พ.ร.บ.
    ข้อมูลข่าวสาร
 
    เอกสารข้อมูลข่าวสาร
    ทางอิเล็กทรอนิกส
    ระบบสารบรรณ
    อิเล็กทรอนิกส์ของ มท.
    วาระงานผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานพิธี
งานสำคัญ
งานประจำ
    งานรักษาความปลอดภัย
งานบัตรผ่านเข้า-ออก มท.
งานข้อมูลกฎระเบียบ
    นโยบายคุณธรรม
    และความโปร่งใส
    โทรศัพท์ผู้บริหาร
    สป.มท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบสอบถามออนไลน์
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
   
 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 

 

 

 >

วาระงานผู้บริหาร               >

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540      


>

เวรรักษาสถานที่ราชการ มท.           

 


>

การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564                  

 

>

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มท. ประจำปี 2564                    

 

>

แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         

 

>

การย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)               

 

>

การเปลี่ยนแปลที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับการรับ
และการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
           

 

>

การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภาณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ 14

>

ระเบียบ สนร.ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉ.4) พ.ศ.2564 ภาคผนวก 6 และภาคผนวก 7       >

การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการ
ประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่ม
เป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564)
          


>

การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540           


>

รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2564 
          


>

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แจ้งเปลี่ยนชื่อส่วนงานฯ     


>

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ทำการแห่งใหม่        


>

การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ       


>

ขอเชิญเข้าร่วมสัปดาห์เสวนานานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา       


>

-แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  (COVID-19)  
                                                               

-แบบสรุปช่องทางการจัดส่งหนังสือราชการ            

 

> กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ  
          
 
> การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564             
 
> การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  
           
  
> การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่่ทำการแห่งใหม่             
  
> การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
                   
  
>
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตินฯ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์        

>  
การรับส่งหนังสือหรือเอกสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ระลอกใหม่ (สกมช.)         

>                                       
การรับส่งหนังสือหรือเอกสารในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ก.พ.ร.)    
>
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้  

>
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ขอแจ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานพร้อมช่องทาง
การติดต่อสื่อสาร   
         
>
กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
เพื่อติดต่อราชการ  
                
>
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ  
       
>
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์
พุทธศักราช 2564                   
 
>
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดส่งเอกสาร  
   
 
>
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลฯ ปี 2564
       
> การประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563        
>  ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์      
> สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการ          
> การกำหนดวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564                
> การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563
                                                                                  
> แจ้งขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ           
>  การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี              
>

แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอ ครม. การเสนอความเห็น และการรับส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ของครม.

       

> การรายงานผลการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐              
>

-แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ             

-ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐                  

> รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ          
> แนวทางการดำเนินการจัดงานรัฐพิธีประจำปีของจังหวัด      
> การกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ในส่วนภูมิภาค                 
> โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่             
> ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงสมัครเข้าประกวด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
    
> ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2)               
> แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี               
> ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฯ          
> ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง                  
>

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562                     
-ร่างกำหนดการ 5 ธันวาคม 2562        

- คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

> เวรรักษาสถานที่ราชการ มท. ประจำเดือน ม.ค. ๖๓                
> -การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563
-ประกาศคณะกรรมการการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ ประจำปี 2563                                    
>

แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย        

>

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี        

>

มอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวง            

>

การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี        

>

ขอความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)      

> แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง      
> แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)       
> แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)       
> แบบรายงานรายชื่อฯ (งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
> แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ                 
>

การประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาว ณ สถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล             


>

การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐                   


> ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ ท้องสนามหลวง และศาลากลางจังหวัด   
                     
> หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์ฯ ไปประดับหรือประดิษฐาน               
บนสิ่งปลูกสร้างของวัด 
                    
ส่วนข้อมูลของจังหวัด
-หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ
-สำเนาหนังสือ                                  
> การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชานีนาถ           
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒       
        
-สิ่งที่ส่งมาด้วย 1             
> การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค              
> การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมฯ กรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด                  
-สิ่งที่ส่งมาด้วย                 
> การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัด                   
> การเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)                 
> การประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    
                 
> การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒              
-เอกสารแนบ
> พระราชกระแสทรงขอบใจและชมเชย                
>

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี( กรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)           

- เอกสารแนบงาน ๓ มิ.ย.๒๕๖๒ ไฟล์ word

>  กำหนดวันหยุดราชการประจำปี                           
>

การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

-ตัวอย่างการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ฯ

> สรุปกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัด                     
-แผนการถ่ายทอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
-แบบรายงานกิจกรรม     
-แบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
-ประมาณการราคาแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ   
-หนังสืออ้างถึง              
> ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
(ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)
> ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
(หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังักัดกระทรวงมหาดไทย)
> ตัวอย่าง การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
> เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย
>  ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)               
>  ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)               
>

พิธีรับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน (ของจังหวัด)

- กำหนดการมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน

>  หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ใช้ตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒        
> ขอส่งสรุปผลการรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ
> ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในสังกัดเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๒
> ขอเชิญเข้ารับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน               
> การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเชียน
> การเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค
> ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเร่งรัดเสนอหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอขอความเห็นชอบของ สนช.
ตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย 
        
> แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕๖๒
> การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ศอข.จอส.มท.)
> ข้อกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลฯ
> การเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณา
> ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ "๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
> แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
> การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
> กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
> ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
>  
>  
>  
>

 

>

       

                                                                         ข่าวประชาสัมพันธ์

 

>

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ฯ

 

>

ประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับฯ ประจำปี 2564

 

>

การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ศอข.จอส.มท.)

 

>

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

> สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
> ขอเชิญชวนเข้าวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติประชาชน
> กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> องค์การจัดการน้ำเสีย
> การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
> หลักเกณฑ์การเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด
และคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพมหานคร
> กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล
> ขอรับการสนับสนุนโครงการประดู่แดง เพื่อตำรวจผู้เสียสละ
> ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เรื่อง "สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์"
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
> ช่องทางการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร. ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
>
>
>
>
>
>

 

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  E-mail : moi0201.1@moi.go.th, 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  E-mail : moi0201.2@moi.go.th, 

กลุ่มงานประสานราชการ    E-mail : moi0201.3@moi.go.th