บุคลากรกลุ่มงานช่วยสนับสนุน
ผู้บริหาร

วาระงานผู้บริหาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บุคลากรกลุ่มงานอำนวยการ

หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งเวียนภายใน

งานบัตรผ่านเข้า - ออก มท.

บุคลากรกลุ่มงานประสานราชการ
 
 
 


กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  E-mail : moi0201.1@moi.go.th,  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  E-mail : moi0201.2@moi.go.th, 
กลุ่มงานประสานราชการ    E-mail : moi0201.3@moi.go.th

สถิติการเข้าชม  website counter  ครั้ง