บุคลากรกลุ่มงานช่วยอำนวยการ

  วาระงานผู้บริหาร

  งานประชาสัมพันธ์

  งานสำคัญอื่นๆ

บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานข้อมูลกฎระเบียบ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานกฐินพระราชทาน

งานรักษาความปลอดภัย

หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่ง มท.

หนังสือแจ้งเวียนภายใน

งานบริการ

งานประชาสัมพันธ์

งานสำคัญอื่นๆ

 บุคลากรกลุ่มงานประสานราชการ

  งานสำคัญอื่นๆ
  ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน "มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ"  
 
  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564  
 
  การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2564  
 
  แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์
  พุทธศักราช 2564
 
  เวรรักษาสถานที่ราชการ มท.
 
  งานข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
  การประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563
 
  ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการ
 


กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  E-mail : moi0201.1@moi.go.th,  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  E-mail : moi0201.2@moi.go.th, 
กลุ่มงานประสานราชการ    E-mail : moi0201.3@moi.go.th

สถิติการเข้าชม  website counter  ครั้ง