น.ส.มยุรี  เพ็ชร์พนมพร
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


       กิจกรรม / งานพิธี

๑๒ ส.ค. ๕๙ งานลงนามถวายพระพร และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


 
 
เมนูหลัก
    วาระงานผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานพิธี
งานสำคัญ
งานประจำ
งานบริการ
งานข้อมูลกฎระเบียบ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
รวมลิงค์น่าสนใจ

 

 

 

 

       เรื่องสำคัญวันนี้
> วาระงานผู้บริหาร
> ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๐๖๐ ว๖๐๕๙  ลว. ๒๐ ต.ค. ๕๙
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
> แบบรายงานสมุดลงนามถวายอาลัย และจัดกิจกรรมทางศาสนาฯ
> จัดพิธีสวดพระอภิธรรม /จัดกิจกรรม/นิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
> ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน
> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
> การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
>

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๙

>

ตารางบัญชีรายชื่อโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

>

การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำกระทรวงของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

>

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

>

แจ้งการเปลี่ยนชื่อกระทรวงและการกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

>

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๕๖๓๐ ลว. ๓ ต.ค. ๕๙
เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

>

ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนกำหนด

>

เวรรักษาสถานที่ราชการ มท. ประจำเดือน ต.ค. ๕๙

> ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว๕๓๒๙ ว๕๒๑๔  ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
> การจัดพิธีและกิจกรรมทางศาสนาฯ
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ
>

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

>

 

>

>  
>  
>  
>

 

>

       ข่าวประชาสัมพันธ์
> ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน และปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
> บัตรอวยพร "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ ๖๐ ปี ทรงผนวช"
> ขอรับการสนับสนุนโครงการประดู่แดง เพื่อตำรวจผู้เสียสละ
> ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เรื่อง "สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์"
> เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระ้เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
> ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> ขอเิชิญร่วมเป็นเ้จ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "๘๘ พรรษามหาราชา องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก"
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
> เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น "PEA (พีอีเอ)"
> ช่องทางการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร. ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
>
>
>
>
>
>  

 

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  E-mail : moi0201.1@moi.go.th,  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  E-mail : moi0201.2@moi.go.th, 
กลุ่มงานประสานราชการ    E-mail : moi0201.3@moi.go.th