cv

 


 

น.ส.มยุรี  เพ็ชร์พนมพร
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


       กิจกรรม / งานพิธี

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ณ พระอนุสาวรีย์ฯ หน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
เมนูหลัก
    วาระงานผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานพิธี
งานสำคัญ
งานประจำ
งานบริการ
งานข้อมูลกฎระเบียบ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
    โทรศัพท์ผู้บริหาร สป.มท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 

 

 

 

       เรื่องสำคัญวันนี้
> วาระงานผู้บริหาร
>

เวรรักษาสถานที่ราชการ มท. ประจำเดือน มี.ค. ๖๐

>

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๐๘๖๙, ว๐๘๗๐  ลว. ๒๐ ก.พ. ๖๐
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

>

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

>

การกำหนดเลขประจำหน่วยงานเพื่อใช้ในการติดต่อราชการด้านสารบรรณ

>

การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้่ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

>

การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

>

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนฯ

>

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๐๔๙๙, ว๐๕๐๐ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๐ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย
ที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนฯ

>

กรมการปกครองกำหนดเลขประจำส่วนราชการสำหรับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มเติม

>

การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังกัด

>

แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน

>

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้ายความสุจริต

>

ขอความร่วมมือในการจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐

>

โครงการ "ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"

>

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๙-๓๑๒/๒๕๕๙ และ ๓๑๕/๒๕๕๙

> ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
>

การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่ https://goo.gl/x2kQW8

> แจ้งที่อยู่ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
> แนวปฏฺบัติในการนำเสนอวีดีทัศน์หรือสื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
>

การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด หรืออำเภอ /
ตัวอย่างเลขประจำหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

> เจ้าภาพสวดพระอภิีธรรมพระบรมศพฯ
> สถานที่บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
> กระทรวงศึกษาธิการ ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง กำหนดพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
> พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
> การเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
> การรวบรวมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
> ขอจองเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
>

การปรับปรุงแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

> ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
> แบบรายงานสมุดลงนามถวายอาลัย และจัดกิจกรรมทางศาสนาฯ
> จัดพิธีสวดพระอภิธรรม /จัดกิจกรรม/นิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
>
>

>  
>  
>  
>

 

>

       ข่าวประชาสัมพันธ์
> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล
> ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
> ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ
> ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน และปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
> บัตรอวยพร "โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ ๖๐ ปี ทรงผนวช"
> ขอรับการสนับสนุนโครงการประดู่แดง เพื่อตำรวจผู้เสียสละ
> ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เรื่อง "สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์"
> เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระ้เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
> ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> ขอเิชิญร่วมเป็นเ้จ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "๘๘ พรรษามหาราชา องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก"
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
> เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น "PEA (พีอีเอ)"
> ช่องทางการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร. ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
>
>
>
>
>
>  

 

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  E-mail : moi0201.1@moi.go.th,  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  E-mail : moi0201.2@moi.go.th, 
กลุ่มงานประสานราชการ    E-mail : moi0201.3@moi.go.th