นายเกนุชา บุญเกิด
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

ทำเนียบผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


       กิจกรรม / งานพิธี 
 


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ปมท.มอบหมายให้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทน นำเจ้าหน้าที่
ในสังกัด มท.ร่วมพิธีเดินเทียนและฟังพระธรรมเทศนา
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีเดินเทียนและฟังพระธรรมเทศนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 
เมนูหลัก

     พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
     ของกองกลาง สป.
    ระเบียน พ.ร.บ.
    ข้อมูลข่าวสาร
 
    เอกสารข้อมูลข่าวสาร
    ทางอิเล็กทรอนิกส
    ระบบสารบรรณ
    อิเล็กทรอนิกส์ของ มท.
    วาระงานผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานพิธี
งานสำคัญ
งานประจำ
งานบริการ
งานข้อมูลกฎระเบียบ
    นโยบายคุณธรรม
    และความโปร่งใส
    โทรศัพท์ผู้บริหาร
    สป.มท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบสอบถามออนไลน์
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 

 

 

 

       เรื่องสำคัญวันนี้
>

วาระงานผู้บริหาร               

> เวรรักษาสถานที่ราชการ มท. ประจำเดือน ธ.ค. 2563              
> เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540           
> แจ้งขอซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ           
> รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562             
> การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ       
> การย้ายที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานคดีปกครองภูเก็ต       
> การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2563   (รวม 10 วัด)                
> การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563             
>  การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี              
> การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)           
>

แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอ ครม. การเสนอความเห็น และการรับส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ครม.        

> รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2563           
> การรายงานผลการปฏฺิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐              
>

- การย้ายที่ทำการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชั่วคราว         

- การติดต่อราชการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                 

>

-แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ             

-ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐                  

> การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อ ชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓                   
> การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2563                    
> สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)                
> เลขหนังสือสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                  
> สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งย้ายที่ทำการ            
> รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ          
> วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓              
-พระบรมราโชวาท
-สารนายกรัฐมนตรี  
> แนวทางการดำเนินการจัดงานรัฐพิธีประจำปีของจังหวัด      
> รายละเอียดการเดินทางฯ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            
> ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒                
> การกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ในส่วนภูมิภาค                 
>  ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์             
> โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่             
>  กรมศิลปกรมีหน่วยงานแจ้งย้ายที่ทำการ             
> กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่              
> กรมการท่องเที่ยวขอแจ้งย้ายที่อยู่ที่ทำการ              
> ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงสมัครเข้าประกวด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
    
> ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2)               
> แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี               
> ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฯ          
> ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง                  
>

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562                     
-ร่างกำหนดการ 5 ธันวาคม 2562        

- คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

> เวรรักษาสถานที่ราชการ มท. ประจำเดือน ม.ค. ๖๓                
> -การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ กรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563
-ประกาศคณะกรรมการการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ ประจำปี 2563                                    
>

-แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้ตราสัญลักษณ์ และชื่อย่อภาษาอังกฤษของ สอวช.     
-กรมการขนส่งทางรางแจ้งย้ายที่ทำการ
-กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 (30 ธันวาคม 2562                                

> ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง                             
> ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง                         
>

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใชัพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
        

>

แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย        

>

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี        

>

มอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวง            

>

การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี        

>

ขอความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)      

> แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง      
> แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)       
> แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)       
> แบบรายงานรายชื่อฯ (งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
> แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ                 
>

การประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาว ณ สถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล             


>

การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐                   


> ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ณ ท้องสนามหลวง และศาลากลางจังหวัด   
                     
> หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์ฯ ไปประดับหรือประดิษฐาน               
บนสิ่งปลูกสร้างของวัด 
                    
ส่วนข้อมูลของจังหวัด
-หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ
-สำเนาหนังสือ                                  
> การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชานีนาถ           
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒       
        
-สิ่งที่ส่งมาด้วย 1             
> การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค              
> การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมฯ กรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด                  
-สิ่งที่ส่งมาด้วย                 
> การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเส้นทางจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัด                   
> ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง              
> การรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑               
> การเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)                 
> แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและแจ้งที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่                   
> การประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    
                 
> การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒              
-เอกสารแนบ
> พระราชกระแสทรงขอบใจและชมเชย                
>

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี( กรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด)           

- เอกสารแนบงาน ๓ มิ.ย.๒๕๖๒ ไฟล์ word

>  กำหนดวันหยุดราชการประจำปี                           
>

การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

-ตัวอย่างการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ฯ

> สรุปกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัด                     
-แผนการถ่ายทอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
-แบบรายงานกิจกรรม     
-แบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
-ประมาณการราคาแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ   
-หนังสืออ้างถึง              
> ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
(ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)
> ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
(หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังักัดกระทรวงมหาดไทย)
> ตัวอย่าง การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
> เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย
>  ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)               
>  ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)               
>

พิธีรับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน (ของจังหวัด)

- กำหนดการมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน

>  หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ใช้ตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒        
> ขอส่งสรุปผลการรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ
> ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในสังกัดเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๒
> ขอเชิญเข้ารับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน               
> การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเชียน
> การเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค
> ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเร่งรัดเสนอหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอขอความเห็นชอบของ สนช. ตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย 
        
> แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕๖๒
>

หนังสือแจ้งจังหวัด เรื่อง ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔               

-รายการสินค้า
-ใบสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔ word
-ใบสั่งจองเสื้อร้านจิตอาสา ๙๐๔

> การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ศอข.จอส.มท.)
> ข้อกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลฯ
> ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
|พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒
> การเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณา
> ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ "๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
> แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
> การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
> กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
> การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง
> ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
> การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์
> การกำหนดเลขที่หนังสือออกของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สป.มท.
> ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ
> ครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
> การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ
> ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
>  
>  
>  
>

 

>

       ข่าวประชาสัมพันธ์
> การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ศอข.จอส.มท.)
> ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
> การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒
> กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒
> สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
> ขอเชิญชวนเข้าวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติประชาชน
> แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ       
> โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
> กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> ขอความร่วมมือในการจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๒
> องค์การจัดการน้ำเสีย
> การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
> หลักเกณฑ์การเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัด
และคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพมหานคร
> กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล
> ขอรับการสนับสนุนโครงการประดู่แดง เพื่อตำรวจผู้เสียสละ
> ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เรื่อง "สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์"
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
> ช่องทางการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร. ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
>
>
>
>
>
>

 

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  E-mail : moi0201.1@moi.go.th,  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  E-mail : moi0201.2@moi.go.th, 
กลุ่มงานประสานราชการ    E-mail : moi0201.3@moi.go.th