กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823E
E-mail : moi0201@moi.go.th
 

     ร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรต
       
    

                      

                         

วาระงานผู้บริหาร    words_blue_new.gif

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร สป.มท.       words_blue_new.gif

การถ่ายทอดทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของ สป.มท. ปี พ.ศ.58 สู่การปฏิบัติให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์
    words_blue_new.gif

เวรรักษาสถานที่ราชการ มท.
ประจำเดือน มี.ค. 58  
            words_blue_new.gif

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ปี ๒๕๕๘
        words_blue_new.gif

      words_blue_new.gif

โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ    words_leaves_new.gif

เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น "PEA (พีอีเอ)" 
  

ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระ
พบธรรมในวันธรรมสวนะและปฏิบัติธรรม
ประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไปฯ   
  

 

 

  
 

เรื่องที่หาไม่พบ กรุณาไปดูที่ "เมนูหลัก"
ด้านบนซ้ายมือ เช่น หนังสือแจ้งเวียนต่างๆ ,
เวรรักษาสถานที่ราชการ    ดูที่ "งานประจำ"

เรื่องเกี่ยวกับงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
ดูที่ เมนูหลักด้านบนซ้ายมือ "งานสำคัญ" 

นายชัยพจน์  จรูญพงศ์
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรม/งานพิธี
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


ช่องทางการรับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร
สป.มท.

๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ
    สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร.
    ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th
    เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูล
    ข่าวสารของราชการ
    พ.ศ.๒๕๔๐
    ตลอด ๒๔ ชั่วโมง