กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823E
E-mail : moi0201@moi.go.th
     ร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรต
       
    

                      

                         

วาระงานผู้บริหาร    words_blue_new.gif

เวรรักษาสถานที่ราชการ มท.
ประจำเดือน ก.พ. 58
      words_blue_new.gif

words_blue_new.gif

   words_blue_new.gif

 words_blue_new.gif

words_blue_new.gif

  words_blue_new.gif

 words_blue_new.gif

โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ    words_leaves_new.gif

เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น "PEA (พีอีเอ)" 
  

ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระ
พบธรรมในวันธรรมสวนะและปฏิบัติธรรม
ประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไปฯ   
  

 

 

  
 


โปรดทราบ ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ฯ
กรุณาเขียนชื่อหน่วยงานให้กองกลางทราบด้วย
มีหลายใบที่ไม่เขียนชื่อกองสรุปยอดเงินไม่ได้
คลิกดู ติดต่อ คุณพิชญา โทร.50316
เรื่องที่หาไม่พบ กรุณาไปดูที่ "เมนูหลัก"
ด้านบนซ้ายมือ เช่น งานพ่อตัวอย่าง ปี 57
,หนังสือแจ้งเวียน , เวรรักษาสถานที่ราชการ   
ดูที่ "งานประจำ" 

นายชัยพจน์  จรูญพงศ์
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กิจกรรม/งานพิธี
๓๑ ต.ค. ๕๗ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสามพระยา กทม.


ช่องทางการรับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร
สป.มท.

๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ
    สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร.
    ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th
    เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูล
    ข่าวสารของราชการ
    พ.ศ.๒๕๔๐
    ตลอด ๒๔ ชั่วโมง