ทำเนียบผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่
รูปภาพ
ชื่อ

สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
นายชำนาญ   
ยุวบูรณ์
-

 

2

 

 

 

 

 

 

นายนันท์    
ศิริสัมพันธ์
-

 

3

 

 

 

 

 

 

นายจำรูญ   
ปิยัมปุตระ
1 ม.ค. 2507 - 17 ต.ค. 2509

 

4

 

 

 

 

 

 

นายเชิด    
ดิฐานนท์
19 ต.ค. 2509 - 1 ต.ค. 2518
5


 

นายผัน    
จันทรปาน
3 ต.ค. 2518 - 30 พ.ย. 2523
6


 

นายคำรณ
บุญเชิด
26 ธ.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2529
7


 

นายศิวะ
แสงมณี
2 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2532
8

 

 

 

 

 

นายผไท
วิจารณ์ปรีชา
1 ต.ค. 2532 - 2 ต.ค. 2533

 

9

 

 

 

 

 

 

นายเชาวนเลิศ ไทยานนท์
3 ต.ค. 2533 - 31 ส.ค. 2535
10


 

นายอมรพันธ์ นิมานันท์
1 ก.ย. 2535 - 30 ก.ย. 2538
11


 

นายประภาศ บุญยินดี
9 ต.ค. 2538 - 19 ต.ค. 2540
12


 

นายวันชัย สุทิน
20 ต.ค. 2540 - 1 ต.ค. 2543
13


 

นายจรินทร์ จักกะพาก
24 ต.ค. 2543 - 1 ต.ค. 2546
14


 

น.ส.อรุณี กูลณรงค์
2 ต.ค. 2546 - 9 ก.พ. 2547
15


 

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
9 ก.พ. 2547 - 4 ต.ค. 2547
16


 

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
17 ต.ค. 2547 - 20 มี.ค. 2548
17


 

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
21 มี.ค. 2548 - 15 ธ.ค. 2549
18


 

นายพศิน โกมลวิชญ์
16 ธ.ค. 2549 - 23 ต.ค. 2550
19


 

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
24 ต.ค. 2550 - 4 พ.ย. 2550
20


 

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ
5 พ.ย. 2550 - 1 ก.ย. 2551
21


 

นายวันชัย คงเกษม
2 ก.ย. 2551 - 15 ก.พ. 2552
22


 

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
16 ก.พ. 2552 - 16 พ.ย. 2552
23


 

นายยงยุทธ์ สิงห์ธวัช
14 ธ.ค. 2552 - 8 พ.ค. 2554
24


 

นายพิจิตร บุญทัน
25 ก.ค. 2554 - 8 พ.ค. 2555
25


 

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
8 พ.ค. 2555 - 17 ก.พ. 2556
26


 

นายบวรศักดิ์
วานิช
18 ก.พ. 2556 - 10 ก.พ. 2557
27


 

นายชัยพจน์

จรูญพงศ์

10 ก.พ. 2557 - 9 ก.ย. 2558
28


 

นายรัฐศาสตร์

ชิดชู

28 ก.ย. 2558 - 5 ต.ค. 2558

 

 

29

 

 


 

น.ส.มยุรี เพ็ชร์พนมพร
26 ต.ค. 2558 - 23 มิ.ย. 2562
30


 

นายชวลิต

จรัสตระกูล1 ก.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2563

 

31


 

นายดำรงค์ศักดิ์ ยอดทองดี 7 เม.ย. 2563 - 5 ต.ค. 2563
32


 

นายเกนุชา บุญเกิด
6 ต.ค. 2563 - 24 ก.พ. 2564
33


 

นายอาระยะ

วงศ์อุดม

 

1 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน

 


 

 

 

 

 

 

 

 


กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823

E-mail : moi0201.1@moi.go.th  กลุ่มช่วยอำนวยการ

E-mail : moi0201.2@moi.go.th    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

E-mail : moi0201.3@moi.go.th    กลุ่มงานประสานราชการ