ระเบียบงานสารบรรณ
วันประกาศ

- การกำหนดเลขที่หนังสือ,       การกำหนดเลขที่หนังสือ 2

06/01/58
-การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก ๒ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖       
-ภาคผนวก 6 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
-คู่มือแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบ สป.มท. ว่าด้วยงานสารบรรณ
อเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551
  
24/09/55
- ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงมหาดไทย     
- ระเบียบการใช้ราชาศัพท์ในการรับเสด็จและการถวายรายงาน     

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

 

 -ระเบียบ สป.มท. ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551

 
 -ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ สป.มท. ระเบียบ สป.มท. ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551  
-ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551