ระเบียบงานสารบรรณ
-การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก ๒ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖     
-ภาคผนวก 6 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
-คู่มือแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบ สป.มท. ว่าด้วยงานสารบรรณ
อเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551
   /24 ก.ย. 55
- ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงมหาดไทย   
- ระเบียบการใช้ราชาศัพท์ในการรับเสด็จและการถวายรายงาน   

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548

 -ระเบียบ สป.มท. ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551

 -ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ สป.มท. ระเบียบ สป.มท. ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551

-ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551