ปฏิทินงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญของจังหวัด (ยกเว้นงานราชพิธีและรัฐพิธีทางศาสนา)
ลำดับที่ วันที่ / เดือน ชื่องานรัฐพิธี แนวทางการปฏิบัติ Download
 ๑๗ มกราคม  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"   - ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๑๘ มกราคม  พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)   - ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๒๔ กุมภาพันธ์  พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านนภาลัย   - ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๓๑ มีนาคม  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
 "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า"
  - ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๖ เมษายน  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
 "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ "
  - ถวายพุ่มดอกไม้ Download
 ๒๕ เมษายน  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเเด็จพระนเรศวรมหาราช"   - ถวายพวงมาลา Download
 ๔ พฤษภาคม  วันฉัตรมงคลของทุกปี  - จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน
   พระบรมฉายาลักษณ์
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 - ลงนามถวายพระพรออนไลน์
 - จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล
Download
 ๓๐ พฤษภาคม  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"   - ถวายพวงมาลา Download
 ๓ มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  - พิธีทำบุญตักบาตร
 - พิธีลงนามถวายพระพร
 - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
    และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
Download
๑๐  ๙ มิถุนายน  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
 "วันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร"
  - ถวายพวงมาลา Download
๑๑  ๑๑ กรกฎาคม  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"   - ถวายพวงมาลา Download
๑๒  ๒๘ กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
 - พิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา
 - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  - กิจกรรมจิตอาสา
Download
๑๓  ๑๒ สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
 - พิธีลงนามถวายพระพร
 - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
 - พิธีจุดเทียนถวายพระพร
   ชัยมงคล
Download
๑๔  ๑ ตุลาคม  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
 "วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
  - ถวายพวงมาลา Download
๑๕  ๑๓ ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 บรมนาถบพิตร
 - พิธีวางพวงมาลา Download
๑๖  ๒๓ ตุลาคม  วันปิยมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)  - พิธีวางพวงมาลา Download
๑๗  ๒๕ พฤศจิกายน  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"
  - ถวายพวงมาลา Download
๑๘  ๕ ธันวาคม  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
Download
๑๙  ๒๘ ธันวาคม  วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  - ถวายพุ่มดอกไม้ Download