งานบริการ

          การทำบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าออก บริเวณกระทรวงมหาดไทย

                              แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ การจัดทำบัตรอนุญาตบุคคล เข้า-ออก บริเวณ มท.

          งานออกเลขหนังสือเสนอ ปมท.