งานสำคัญ
วันประกาศ
การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564                    

-พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564           
-สารนายกรัฐมนตรี        
1/04/64

การจัดกิจกรรม "วิ่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ"                                           

-สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

-สิ่งที่ส่งมาด้วย 2      

-สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (เพิ่มเติม)     

23/03/64
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓              
-พระบรมราโชวาท
-สารนายกรัฐมนตรี  
01/04/63
รายละเอียดการเดินทางฯ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
20/03/63
ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒
09/03/63
ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2)  
23/01/63
เหรียญ "พระพุทธโสธร" หลังปีสิบสองนักบัตร และพญาครุฑ รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ"     
14/11/62
ขอความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)           
09/09/62

รวมกิจกรรมวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒             

01/08/62
การเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)          

20/06/62

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก                         
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  
                                 

03/05/62

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ใช้ตราสัญญาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒            
22/03/62
การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒                  
19/03/62
ขอเชิญเข้ารับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน                           
15/03/62
การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด                      
11/02/62
ส่งรูปแผนที่เส้นทางการปั่นจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัด       
04/03/62
ขอรับการสนับสนุนรูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัด                                   
29/01/62
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนรารชการประจำเดือนของจังหวัด                            
24/01/62
การพิจารณาสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด                              
21/01/62

หนังสือแจ้งจังหวัด เรื่อง ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔               

-รายการสินค้า
-ใบสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔ word
-ใบสั่งจองเสื้อร้านจิตอาสา ๙๐๔

09/01/62
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
04/01/62

การสำรวจข้อมูล Hero ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค             

แบบรายงาน  Hero ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

03/01/62
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัด            
19/12/61
ขอเชิญร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"                     
17/12/61

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัด สำหรับใช้ตรวจสอบและกรอกข้อมูลในแบบรายงานตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 7360            

13/12/61
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัด            

13/12/61

กระบอกน้ำจักรยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"           
07/12/61
 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัด กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค           
6/12/61
กำหนดการพิธีเปิดกิจการ "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค             
3/12/61
การรับ - ส่งเสื้อจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก"                       
30/11/61

รูปแบบป้ายจุด START - FINISH กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"        

-รูปภาพ1     , รูปภาพ 2,      รูปภาพ 3,     รูปภาพ 4

26/11/61
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค          
26/11/61
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ
วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
             
26/11/61
 เชิญร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก"      
23/11/61
การรับน้ำดื่มพระราชทาน             
22/11/61

-การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานของกระทรวงมหาดไทย ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"             

-เอกสารประกอบการประชุม VCS กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"  ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๑

20/11/61
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค
ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (เอกสารระเบียบวาระการประชุม)
         
20/11/61

การสำรวจและบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด        

         

14/11/61

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค          


-แบบรายงาน    
          

13/11/61

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค          


-แบบรายงาน              

08/11/61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑         
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
     
โครงการจัดเทศน์การกุศล "๗๗ จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"          
01/11/61
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว         
18/10/61

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  (เพิ่มเติม)
        

-คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ        

-ตัวอย่างวิธีถวายบังคม (เป็นการสาธิตพิธีฯ กลางแจ้ง)  

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี ๒๕๖๑

12/10/61
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง         

10/10/61

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑      
10/10/61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑     
04/10/61

การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่ https://goo.gl/x2kQW8

26/07/61
การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                 
26/07/61
หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีจอมราชา"        
26/07/61

หนังสือบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา"

เพลง "สดุดีจอมราชา" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       

17/07/61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
6/07/61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)      
29/06/61
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑      
26/06/61

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
            

16/05/61
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑          
24/04/61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติมหากุศล                
24/04/61
ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานและอำนวยความสะดวกการจัดโครงการ "อันดามัน - อ่าวไทย
วิ่งด้วยหัวใจ : Hands and Heart Start 2gether" (๕ วิทยาเขต ๕๐ ปี สงขลานครินทร์)
            
18/04/61
ขอความร่วมมือในโครงการหมอชวนวิ่ง               
29/03/61
การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
-พระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราช
-สารนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา               
22/03/61
การรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง        
17/01/61
การติดตามและประเมินผลการรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด        
29/12/60
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
         
21/12/60
1.หนังสือภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ  
2.รูปภาพ     (ให้ดาวน์โหลดไฟล์ไป เพราะเปิดไม่ได้ ไฟล์มีขนาดใหญ่ ใช้คำสั่ง คลิ้กเมาท์ขาว Save As)        
13/12/60
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐     
30/11/60
การสรุปผลการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค      
13/11/60
กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค (26 ตุลาคม 2560)     
24/10/60
ขอเชิญประชุมร่วมระหว่างจังหวัดและอำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของ มท.     
24/10/60
การประชุม vcs ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐        
19/10/60
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 
          
19/10/60
เรียนเชิญเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟหลวงพระราชทาน    
16/10/60
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร        
12/10/60
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารของศูนย์อำนวยการและประสานงานฯ          
12/10/60
การประชุม vcs ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ฉายปการประชุมครั้งที่ ๔        
12/10/60
รายการขอใช้งบประมาณการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ       
11/10/60
รวมไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์ และถวายความอาลัยงานพระบรมศพฯ           
11/10/60
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
          
10/10/60
รวมไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์ และถวายความอาลัยงานพระบรมศพฯ                 
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ
09/10/60
การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ       
07/10/60
ข้อแนะนำในการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ  
06/10/60
ไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์ แลวายะถความอาลัยงานพระบรมศพฯ      
ดาวน์โหลดไฟล์     ภาพที่ ๑    ภาพที่ ๒    ภาพที่ ๓    ภาพที่ ๔    ภาพที่ ๕
06/10/60
ผลการประชุม vcs ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐      
06/10/60
รายการค่าใช้จ่ายงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในส่วนภูมิภาค (๙๙,๐๐๐ และ ๘๙,๐๐๐)      
6/10/60
คำสั่ง มท ที่ ๑๔๙๓/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ      
5/10/60
-การประชุมหารือ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐          
-
งานพระบรมศพฯ       
-
การดำเนินงานตามโครงการสร้างจิตอาสาเฉพาะกิจ             
5/10/60
ขอเลื่อนเวลาการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลฯ ทุกวันพฤหัสบดี จากเดิม เวลา ๑๕.๓๐ น.
เปลี่ยนเป็นเวลา ๑๓.๓๐ น.  
    
4/10/60
ขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์           
    แผ่น 1         แผ่น 2
29/09/60
ข้อมูลประชุมศูนย์อำนวยการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๐      
28/09/60
การประชุม VCS อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (21 ก.ย. 60)        
25/09/60
สรุปผลการประชุม VCS ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560     
19/09/60
ประชุม VCS ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐      
15/09/60
การจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ     
15/09/60
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
 (ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)       
14/09/60
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์               
12/09/60
ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด      
06/09/60
โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้า ๖๐"      
09/08/60
เพลงที่ใช้บรรเลงในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙         
09/08/60
การประชุมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ขอเลื่อนประชุมเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐          
08/08/60
(ร่าง) กำหนดการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
         
04/08/60
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
          
04/08/60
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์           
04/08/60
เชิญประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค    
04/08/60
คำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
- ร่างคำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ        
27/07/60
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ          
21/07/60
.แบบรายงานการจัดซุ้มฯ
๒.
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ๓ แบบ         
21/07/60
เชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ           
23/06/60
ขอให้จังหวัดประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  
           
08/06/60
หนังสือ "บทเจริญพระพุทธมนต์ (๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)"       
06/06/60
โครงการจัดเทศน์การกุศล "๗๗ จังหวัด   
02/06/60
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
04/05/60
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค      
03/05/60
การประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค      
03/05/60
ติดตามตรวจสอบการส่งเอกสารของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์       
24/04/60
กำหนดการวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐       
30/03/60
ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐       
28/03/60
คติธรรม/สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๐       
28/03/60
การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐      
10/03/60
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค       
10/02/60
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
20/12/59
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ        
15/12/59
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         
29/11/59
แบบรายงานผลการจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"            
22/11/59
ร่างลำดับงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ฉบับแก้ไข ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
17/11/59
การจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"      
17/11/59
ขอจองเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
08/11/59
ตารางบัญชีรายชื่อโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ    
07/10/59
ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนกำหนด    
27/10/59

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในส่วนภูมิภาค
    

11/08/59
การจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
    
27/07/59
โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์    
07/07/59
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐     
22/06/59
 พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
  
02/06/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ    
01/06/59
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ   
          
30/05/59

กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติฯ
     

27/05/59

ตราสัญลักษณ์ครองราชสมบัติครบ ๗๐ ปี      

27/05/59

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต       

26/04/59

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
        

01/04/59

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๙ (ตราสัญาญาลักษณ์, สารนายก,วรธรรมคติ)
พระบรมราโชวาท สามารถดาวน์โหลดได้ในวันที่ 1 เมษายน 2559  
 
  

01/04/59
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙   
 /กิจกรรมต่างๆ        
30/03/59
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  /กิจกรรมต่างๆ    
30/03/59

การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆ ของส่วนราชการ      

01/03/59

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนและรับเหรียญที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
       

29/02/59

การสำรวจโครงการ/กิจกรรมขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙    
   

23/02/59
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหารระดับสูง             
26/08/58
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ปี ๒๕๕๘              
18/08/58
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘
     
23/07/58
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘   
 /กิจกรรมต่างๆ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ     
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร    
ขอความอนุเคราะห์ และการสนับสนุนโครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ยาสามัญประจำวัด
พร้อมเวชภัณฑ์ ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศ
        
ขอความร่วมมือแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์สะแกนา    
ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ   
ตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2557    
การจัดกิจกรรมยกย่องชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น   
ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ระลึก 100 ปี ฯ    

คุณภาพน้ำประปา     

เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร      
โครงการ "หนึ่งใจ...ให้สวัสดิการ" ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ     
โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมถ์  
เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (logo) ของการไฟฟ้านครหลวง        
กระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ "ร้อยบาท ล้านใบ ให้ใจ ด้วยกัน"          
ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อหนังสือกีฬาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต     
ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปฉลอง ๒๖ ศตวรรษ พระพุทธชยันตี จำนวน ๙ องค์   
การจัดงาน "วันสตรีไทย"   
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง        
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ    
การจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันฉัตรมงคล"       

ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
      

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
    
ขอความร่วมมือสั่งจองพระไพรีพินาศ 
การจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์  
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ตัวอย่างปฏิทินงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ประจำปี และพิธีหรือโอกาสสำคัญที่ ครม. ต้องไปร่วมเข้าเผ้าฯ
ซักซ้อมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทการ เป็นกรมพลศึกษา     
พระพุทธนวราชบพิตร    
การสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของ ปปช. (6 ต.ค. 53)   
รายละเอียดการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ /ร่างกำหนดการ จัดพิธีฯ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ