การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันประกาศ
สรุปกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัด                     
-แผนการถ่ายทอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
-แบบรายงานกิจกรรม     
-แบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
-ประมาณการราคาแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ   
-หนังสืออ้างถึง              
 

การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่ https://goo.gl/x2kQW8

 
การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
26/07/61
หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีจอมราชา"              
26/07/61

หนังสือบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา"

เพลง "สดุดีจอมราชา" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร      

17/07/61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒   
6/07/61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)      
29/06/61
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑                      
26/06/61
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี ๕๙

วันประกาศ
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑                      
26/06/61
คำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
- ร่างคำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ        
27/07/60
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ          
21/07/59
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
20/12/59
ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว๔๒๑๗ ลว ๒๗ ก.ค.๕๙
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
27/07/59
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
15/07/59
 

 

 

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ปี ๕๘

วันประกาศ
การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘
     
23/07/58
ขอความร่วมมือประดับธงอักษรพระนามาภิไธย "มวก"  
6/07/58