กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562
วันประกาศ

-เพลงสดุดีพระแม่ไทย             hot

-ไฟล์ mp3

01/08/62

- หนังสือนำส่ง

-"เพลงที่ใช้บรรเลงในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙" (09/08/60)

11/08/60

-เนื้อเพลง

-ไฟล์เพลงสดุดีมหาราชินี

11/08/60
-(ร่าง) กำหนดการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐(แก้ไข)
11/08/60

-การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

04/08/60

 

รวมกิจกรรมวันที่ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๖๐
วันประกาศ

- หนังสือนำส่ง

-"เพลงที่ใช้บรรเลงในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙" (09/08/60)

11/08/60

-เนื้อเพลง

-ไฟล์เพลงสดุดีมหาราชินี

11/08/60
-(ร่าง) กำหนดการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐(แก้ไข)
11/08/60

-การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

04/08/60

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมกิจกรรมงานวันท ี่๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๙
วันประกาศ
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในส่วนภูมิภาค
11/08/59
- ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
 
30/05/59
- ความหมายตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
30/05/59
-ชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
 เนื่องในโอกาสพระรารชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  
30/03/59
 
   

 

 

 

 

 

รวมกิจกรรมงานวันท ี่๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๘
วันประกาศ
-ชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระรารชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  
 
- ทรงพระราชทานการ์ดขอบคุณประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"   
18/08/58
- การรวบรวมภาพกิจกรรมเพื่อจัดทำสรุปผลการจัดกิจกรรมจักรยานฯ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"  
17/08/58
- (ร่าง) กำหนดการพิธีเปิด - ปิด กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ 16 ส.ค. 58    
14/08/58
- รูปแบบเวที "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"
06/08/58
- เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในส่วนภูมิภาค
 
04/08/58
- รับมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรม "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"  
15/07/58
- ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 58   
02/07/58
- ประเด็นขัอสั่งการแนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM)
ณ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๘   
26/06/58
- การขอพระราชทานเสื้อให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (300 คน)
25/06/58
- การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM)
 
24/06/58
- การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (BIKE FOR MOM) ในส่วนภูมิภาค
22/06/58
- การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (BIKE FOR MOM)   
05/06/58

 

รวมกิจกรรมวันที่ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๗
วันประกาศ
- ที่ มท 0201.3/ว1986 ลว.22 ก.ค.57  เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในส่วนภูมิภาค  
 

 

รวมกิจกรรมวันที่ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๖
วันประกาศ
 -การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
 

 

รวมกิจกรรมวันที่ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๕
วันประกาศ
-การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  
 

 

รวมกิจกรรมวันที่ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๔
วันประกาศ
-ที่ มท 0201.3/ว3191   ลว.25 ก.ค.54   เรื่อง การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
   "๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ"/ กำหนดการจัดงานฯ
    
 

 

รวมกิจกรรมวันที่ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๓
วันประกาศ
- การถวายเครื่องราชสักการะ (วางพุ่มเงิน-ทอง)     
11/08/53

- การถวายราชสดุดี 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ขอให้ใช้ปี 52 เป็นแนวทางดำเินินการ

  คำกล่าวถวายราชสดุดี 12 สิงหาคม 2552

- ที่ มท 0201.3/ว 2343 ลว. 4 ส.ค. 53 เรื่อง กิจกรรม "ตามหาคมในภาพ กราบพระบาทแม่ของแผ่นดิน"
  12 ส.ค. 2553
       
5/08/53
- ภาพกิจกรรม "ตามหาคมในภาพ กราบพระบาทแม่ของแผ่นดิน" 12 ส.ค. 2553  
5/08/53
- ที่ มท 0201.3/ว 2326 ลว . 3 ส.ค. 53 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
4/08/53

- การจัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติฯ "12 สิงหาบรมราชินีนาถ"    / 19 ก.ค. 53
19/07/53
 

 

รวมกิจกรรมวันที่ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๒
วันประกาศ
- กำหนดการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552
07/08/52