งานประจำ
งานพิธีประจำปี  
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย    
การสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
      
วาระงานผู้บริหาร    
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ            
หนังสือสั่งการ มท. ถึง ผวจ.  
หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   
หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน  ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย    
หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน "การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเชียน"           
หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน คสช.    
วันหยุดราชการตามมติ ครม.           
หนังสือสั่งการ/หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่ง มท./คำสั่ง สป.          
บัญชีรายชื่อผู้อยู่เวร มท., สดร./เวรรักษาสถานที่ราชการ มท.  
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตัวอย่างคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
และคำกล่าวสดุดี
การติดตามผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายงานลักษณะสำคัญขององค์กร สป.มท.   
การจัดทำบัตรแสดงตนผ่านเข้าทำเนียบฯ    
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร สป.มท.         
การเรียกคืนบัตรแสดงตนผ่านเข้าทำเนียบฯ
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
คู่มือกระบวนการตอบกระทู้ถาม
พ่อตัวอย่างแห่งชาต      
การจัดทำบัตรเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔      
แบบฟอร์มบัตรเข้าบริเวณทำเนียบรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔      
งานที่ส่วนราชการต่างๆ ขอความร่วมมือ
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน "สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช"
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ
ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม

- ไฟล์ภาพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์                       

รายละเอียดอาคารรักษาพยาบาลรวม/ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบ "วันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน"
โครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียงฯ (ไถ่ชีวิตโค-กระบือ)
หนังสือ "ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ แผ่นดินไทย บนเส้นทางประวัติศาสตร์"
ขอเชิญร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม
ขอความเห็นชอบในการเสนอให้ อบท.ได้รับสิทธิพิเศษ