กลุ่มงานประสานราชการ-

ผอ. กลุ่มงานประสานราชการ
โทร 02-2232216 ฮอทไลท์ 50301

 
นายนภดล สุวรรณโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานประสานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา

โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50320


นายวันชัย เตรียมมั่นคง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานพระราชพิธีและรัฐพิธี
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50313


นายวสุพล มงคลศิริ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50298
นายธนกร ม่อมดี
พนักงานราชการ
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50314
น.ส.นิอร จั่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ
โทร.02-223-2216 ฮอทไลท์ 50314


น.ส.เสาวลักษณ์ ภู่พันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานประสานรัฐวิสาหกิจ
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50298
นายปองคุณ แหล่งสท้าน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50315

น.ส.ลัดดาวัลย์ ละสามา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50299


นายศุภดิศ ป้อมภู่
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50314
น.ส.ธารณา คงคาวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.02-2232216 ฮอทไลท์ 50299