ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


น.ส.สุพัตรา บุญถึง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร 02-2210823 ฮอทไลท์ 50305

 


โดยแบ่งงานภายใน ออกเป็น ๓ งาน คือ
- ระบบงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป
- งานการประชุม / การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต /
   งบประมาณและบุคลากร

- งานระบบรักษาความปลอดภัย / พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ /
   ตัวชี้วัดกองกลาง สป.