กลุ่มงานช่วยอำนวยการนางละเอียด โรจนประทีป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการ
โทร 02-2210142 ฮอทไลท์ 50303

 
นางญาดา สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานช่วยอำนวยการทั่วไป
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50304
-

 


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานเลขานุการนักบริหาร

โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50303

นายศรัณย์พงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50303


นางพรรณลดา ผู้เจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50304


น.ส.จิรัชญา บุรุษพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50303
นายณัฐพงศ์ มีโนนทอง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50304


น.ส.กฤษณา วรินภูริช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50304
นายเอกศักดิ์ อุ่นใจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50303

 
นางณัฎชยา ตันตระกูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50303


น.ส.ชนาภา สิงหกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร.02-2210142 ฮอทไลท์ 50303