งานธงชาติไทย

เรื่อง

วันประกาศ

  การเผลแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสม
  และถูกต้องตามกฎหมาย
  
    • หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0201.2/ว6148 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
    • หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ที่ มท 0201.2/ว6146 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
    • หนังสือแจ้ง กทม. ที่ มท 0109/15610 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
    • หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0109/ว1183 ลงวันที่ 24 กันยายน 2564
        - ประชาสัมพันธ์ การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
        - Infographic การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
24/09/64
  การเผยแพร่สือประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจ
  ในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"
  
    • หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0201.2/ว6148 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
    • หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ที่ มท 0201.2/ว6146 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
    • หนังสือแจ้ง กทม. ที่ มท 0109/15610 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
    • หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0109/ว1170 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564
        - E - book ธงชาติไทย
        - แนวทางการใช้ การชัก การประดับธงชาติไทย
        - แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับธงชาติ
24/09/64
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)   ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
    1. หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.2/ว5488 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564
        - แบบสรุปผลการดำเนินการฯ
    2. หนังสือเเจ้งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
       กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.2/ว5487 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564

        - แบบสรุปผลการดำเนินการฯ
24/09/64