หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่ง ต่างๆ (˹ 2)
เรื่อง
วันประกาศ

- มท0201.2/ว4729 ลว.18 พ.ย. 56 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

18/11/56
- มท 0201.2/ว4660 ลว.13 พ.ย.56 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ
13/11/56
- ที่ มท 0201.2/ว4599 ลว.8 พ.ย. 56 เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
08/11/56
- ที่ มท 0201.2/ว4513 ลว.5 พ.ย.56 เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
05/11/56

- ที่ มท 0201.2/ว4299 ลว.21 ต.ค. 56 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีก
  หนึ่งวาระ

22/10/56
-ที่ มท 0201.2/ว4131 ลว.10 ต.ค.56 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ
10/10/56
- ที่ มท 0201.2/ว4096,4097 ลว.9 ต.ค.56 เรื่อง รายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
   ราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
09/10/56
- ที่ มท 0201.2/ว3979 ลว.1 ต.ค.56 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกวาระหนึ่ง
01/10/56
- ที่ มท 0201.2/ว3899 ลว.26 ก.ย.56 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกวาระหนึ่ง
01/10/56
- ที่ มท 0201.2/ว3844 ลว.23 ก.ย.56 เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ
   "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาอุปถัมภ์ฯ
23/09/56
- ที่ มท 0201.2/ว3717 ลว.12 ก.ย. 56 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่
   ต่ออีกหนึ่งวาระ
13/09/56
- ที่ มท 0201.2/ว3707 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
   และประกาศเรื่องการกำหนดเลขที่หนังสือฯ
12/09/56
-ที่ มท 0201.2/ว3375  เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
22/08/56

- ที่ มท 0201.2/ว3227 ลว.8 ส.ค.56

เรื่อง การมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่และการบังคับบัญชา

08/08/56
- ที่ มท 0201.2/ว3226 ลว.8 ส.ค.56 เรื่อง มอบหมายงานให้แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย
08/08/56
- ที่ มท 0201.2/ว3070 ลว.30 ก.ค.56 เรื่อง โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา
06/08/56
-ที่ มท 0201.2/ว3124 ลว.1 ส.ค. 56 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
01/08/56
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
   ประจำปี 2556
31/07/56
- ที่ มท 0201.2/ว3069 ลว.30 ก.ค.56 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษา
   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฯ
30/07/56
   
   

(หน้าที่3)