หนังสือเวียนภายในของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เรื่อง
วันประกาศ
  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. 2560
12/05/65
  แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ
06/05/65
  รายงานการถอดบทเรียนการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือ
  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2563 - 2564
05/05/65
  แนวทางการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีปกครอง
  อิเล็กทรอนิกส์
05/05/65
  การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้"
  ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
01/03/65
  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
27/01/65
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย    พ.ศ. 2559 - 2563
12/01/65
  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม 2564
12/01/64
  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2564
22/12/64
  สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์
  ทางไกล (VCS)
09/11/64
  การระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการเบิกจ่ายเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09/11/64
  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2564
09/11/64
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา
  แก้ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
09/11/64
  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2564
09/11/64
  แผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร สป.มท. ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2564 - 2565
26/10/64
  สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
11/10/64
  ผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20/09/64
  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2564
20/09/64
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565)
10/09/64
  ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์
  "การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ"
02/09/64
  ขอเชิญร่วมรับชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2564 ภายใต้แนวคิด "คบเด็กสร้างชาติ"
02/09/64
  หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง รวม 4 เรื่อง
02/09/64
  การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30/08/64
  การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม
  ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30/08/64
  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17/08/64
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่องถอดกับดักคอร์รัปชัน :
  "The Big Push in Corruption Trap"
17/08/64
  หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง รวม 4 เรื่อง
30/07/64
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
  และแผนการปฏิรูปประเทศ
30/07/64
  แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
20/07/64
  แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
19/07/64
  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2564
19/07/64
  สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564
08/07/64
  การขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564
29/06/64
  หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง รวม 5 เรื่อง
21/06/64
  การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ
16/06/64
  หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง รวม 6 เรื่อง
11/06/64