หนังสือเวียนภายในของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เรื่อง
วันประกาศ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565)
10/09/64
  ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์
  "การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ"
02/09/64
  ขอเชิญร่วมรับชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2564 ภายใต้แนวคิด "คบเด็กสร้างชาติ"
02/09/64
  หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง รวม 4 เรื่อง
02/09/64
  การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30/08/64
  การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม
  ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30/08/64
  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17/08/64
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่องถอดกับดักคอร์รัปชัน :
  "The Big Push in Corruption Trap"
17/08/64
  หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง รวม 4 เรื่อง
30/07/64
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
  และแผนการปฏิรูปประเทศ
30/07/64
  แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
20/07/64
  แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
19/07/64
  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2564
19/07/64
  สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2564
08/07/64
  การขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564
29/06/64
  หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง รวม 5 เรื่อง
21/06/64
  การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ
16/06/64
  หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง รวม 6 เรื่อง
11/06/64