รายละเอียดการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
1.
เอกสาร
2.
ภาพที่ 1,  ภาพที่ 2
3.
ตราสัญลักษณ์   ภาพสี   ภาพขาวดำ
4.
ร่างกำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
5.
พระประวัติ
6.

พระบรมฉายาลักษณ์

ภาพที่ 1,    ภาพที่ 2,     ภาพที่ 3,     ภาพที่ 4,    ภาพที่ 5