รวมกิจกรรมงานวันท ี่๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๘
-ที่ มท 0201.3/ว4335 ลว.3 ส.ค.58  เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในส่วนภูมิภาค
 
 
รวมกิจกรรมงานวันท ี่๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๗
-ที่ มท 0201.3/ว1986 ลว.22 ก.ค.57  เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในส่วนภูมิภาค  
 
รวมกิจกรรมงานวันท ี่๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๖
-การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  
 
รวมกิจกรรมงานวันท ี่๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๕

-การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  

 
รวมกิจกรรมงานวันท ี่๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๕๔
-ที่ มท 0201.3/ว3191   ลว.25 ก.ค.54   เรื่อง การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
   "๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ"/ กำหนดการจัดงานฯ
         
 
การจัดงาน ๑๒ สิงหาฯ ปี ๕๓
- การถวายเครื่องราชสักการะ (วางพุ่มเงิน-ทอง)      /11 ส.ค. 53

- การถวายราชสดุดี 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ขอให้ใช้ปี 52 เป็นแนวทางดำเินินการ

  คำกล่าวถวายราชสดุดี 12 สิงหาคม 2552

- ที่ มท 0201.3/ว 2343 ลว. 4 ส.ค. 53 เรื่อง กิจกรรม "ตามหาคมในภาพ กราบพระบาทแม่ของแผ่นดิน"
  12 ส.ค. 2553
        /5 ส.ค. 53
- ภาพกิจกรรม "ตามหาคมในภาพ กราบพระบาทแม่ของแผ่นดิน" 12 ส.ค. 2553      / 5 ส.ค. 53
- ที่ มท 0201.3/ว 2326 ลว . 3 ส.ค. 53 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
   /4ส.ค. 53
- การจัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติฯ "12 สิงหาบรมราชินีนาถ"    / 19 ก.ค. 53
- กำหนดการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552