พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๕

เรื่อง
วันประกาศ
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
 ของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ มท0201.2/ว5139 ลว. 20 ก.ค. 65
20/07/65
 โครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
  กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
 ของหน่วยงานภาครัฐ"
20/07/65
 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   - หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
 
  - หนังสือแจ้งจังหวัด
 
  - หนังสือแจ้ง กทม.
 
  - หนังสือแจ้ง สร.มท.
 
  - หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.
19/07/65
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
 ของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ มท0201.2/ว4376 ลว. 20 มิ.ย. 65
28/06/65
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
 ของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ มท0201.2/ว3704 ลว. 26 พ.ค. 65

01/06/65
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
 ของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ มท0201.2/ว2753 ลว. 21 เม.ย. 65

21/04/65
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
 ของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ มท0201.2/ว1318 ลว. 24 ก.พ. 65

24/02/65
 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
 ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565

   - หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ที่ มท 0201.2/ว1015 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
  - หนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0201.2/ว1016 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
03/02/65
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูล
 ข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565 ที่ มท0201.2/ว803 ลว. 3 ก.พ. 65

03/02/65
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
 ของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ มท0201.2/ว546 ลว. 25 ม.ค. 65

25/01/65

ปี 2564