พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๔
เรื่อง
วันประกาศ
-ที่ มท0201.2/ว546 ลว. 25 ม.ค. 65 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
25/01/65
-ที่ มท0201.2/ว7582 ลว. 30 ธ.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
30/12/64
ที่ มท0201.2/ว7466 ,ว7467 เรื่อง โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่
        -กรม รัฐวิสาหกิจ
        -หน่วยงานตา่ง ๆ ในสังกัด สป.มท.
27/12/64
-ที่ มท0201.2/ว6515 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
23/11/64
-ที่ มท0201.2/ว6125 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
04/11/64
-ที่ มท0201.2/ว5772 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
07/10/64
-ที่มท 0201.2/ว5145 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
08/09/64
-ที่ มท0201.2/ว5008 ลว.3 ก.ย.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3/09/64

-ที่ มท0201.2/ว4603 ลว.11 ส.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

13/08/64

-ที่ มท 0201.2/ว3403 ลว.14 มิ.ย. 64 เรื่อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

07/07/64

-ที่ มท 0202.2/ว3425,ว3426, ว3427, 8623 และ 8624 ลว.15 มิ.ย. 64 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี 2564
           -กทม.
           -กรม รัฐวิสาหกิจ
           -จังหวัด
           -สำนักงานรัฐมนตรี มท.
           -หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สป.มท.

17/06/64
-ที่ มท 0201.2/ว3039 ลว. 26 พ.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
31/05/64
-ที่ มท 0201.2/ว2534 ลว. 30 เม.ย. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
03/05/64
-ที่ มท 0201.2/ว1983 ลว.2 เม.ย.64 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
 ของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564
7/04/64
-ที่ มท 0201.2/ว1853 ลว. 29 มี.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
30/03/64
-ที่ มท 0201.2/ว1626 ลว. 22 มี.ค. 64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลฯ
  ปี 2564
22/03/64
-ที่ มท 0201.2/ว1267 ลว. 3 มี.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540           
9/03/64
-ที่ มท 0201.2/ว312 ลว. 18 ม.ค.64 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
18/01/64
-ที่ มท 0201.2/ว98 ลว.7 ม.ค.64 เรื่อง โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ 
7/01/64

ปี 2563