พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๒
เรื่อง
วันประกาศ
-ที่ มท 0201.2/ว1328, ว1329, ว1330 ลว. 28 ก.พ. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
28/02/62
-ที่ มท 0201.2/ว0674,ว0675, ว0676 ลว. 31 ม.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4/02/62
-ที่ มท 0201.2/ว0690, ว0691, ว0689 ลว. 31 ม.ค.62 เรื่อง แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4/02/62
-ที่ มท 0201.2/ว0383,ว0384 ลว.21 ม.ค. 62 เรื่อง ข้อกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
  แห่ง พ.ร.บ.ความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลฯ
22/01/62
 

ปี 2561