พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๑
เรื่อง
วันประกาศ
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๒๐๕,๓๒๐๖,๓๐๒๗ ลว.๑๕ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
19/06/61
-ที่ มท๐๒๐๑.๒/๐๙๐๕๕, ว๒๙๙๔ ลว. ๕ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
5/06/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๒๐๙ ลว.๒๖ เม.ย. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
30/04/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๒๑๘๓ ลว. ๒๕ เม.ย. ๖๑ เรื่อง ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตาม
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
25/04/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๙๖๖ ลว. ๑๑ เม.ย.๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวง
เข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดนเด่น ปี ๒๕๖๑
11/04/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๖๑ ลว. ๑๕ ม๊.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
15/03/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๖๒ ลว. ๑๕ ม๊.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
15/03/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๖๓ ลว. ๑๕ ม๊.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
15/03/61
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๐๕๖๕, ๐๕๖๔ ลว. ๓๑ ม.ค. ๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
01/02/61

ปี 2560