พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๐
เรื่อง
วันประกาศ
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๗๐๙๖,ว๗๐๙๕ ลว.๑๘ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
19/12/60
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๑๔๑-๖๑๔๒ ลว. ๓๐ ต.ค. ๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
31/10/60
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๕๕๓๘,๕๕๓๙ ลว. ๒๙ ก.ย. ๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
29/09/60
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๖๙๔, ๔๖๙๕ ลว. ๒๒ ส.ค. ๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
23/08/60
-ที่ มท 0201.2/ว4035 ลว. 20 ก.ค. 60 เรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
  ภายในของหน่วยงานใหม่
20/07/60
-ที่ มท 0201.2/ว4021 ลว.19 ก.ค. 60 เรื่อง ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
  ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
19/07/60
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๔๒๐, ๓๔๒๑ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
21/06/60
-ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 กรณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู
 ได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 โดยเคร่งครัด
22/05/60
-ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
22/05/60
-แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 พ.ศ.๒๕๔๐
15/05/60
-กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
25/04/60
-ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
25/04/60
-ขอความร่วมมือคัดเลือกหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมโครงการ "ปี ๒๕๖๐
 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
17/03/60
-ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๑๔๔๖, ว๑๔๔๗  ลว. ๑๗ มี.ค. ๖๐
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
17/03/60
-ที่ มท 0201.2/ว0869, ว0870  ลว. 20 ม.ค. 60
 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
20/02/60
-ที่ มท 0201.2/ว0499, ว0500 ลว.31 ม.ค. 60 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัย
 ที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนฯ
01/02/60
-ที่ มท 0201.2/ว0183 ลว.17 ม.ค.60 เรื่อง โครงการ "ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"
18/01/60
- ที่ มท 0201.2/ว0191, ว0192  ลว. 17 ม.ค. 60
 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
18/01/60

ปี 2559