พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ /ปี2559
เรื่อง
วันประกาศ

- ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๗๓๐๗,ว๗๓๐๘  ลว. ๑๙ ธ.ค. ๕๙
   เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

20/12/59

- ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๗๘๖, ว๖๗๘๗  ลว. ๒๕ ต.ค. ๕๙
   เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

25/11/59
- ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๖๐๖๐, ว๖๐๕๙  ลว.๒๐ ต.ค. ๕๙
   เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
21/10/59
- ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๕๒๑๓, ว๕๒๑๔  ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๙
   เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
14/09/59
- ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๗๙๓, ว๔๗๙๔  ลว. ๒๕ ส.ค. ๕๙
   เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
25/08/59
- ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๔๑๑๖, ว๔๑๑๗  ลว. ๒๑ ก.ค. ๕๙
   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
21/07/59
- ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๔๑๔, ๓๔๑๕  ลว. ๑๔ มิ.ย. ๕๙
   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
14/06/59
- ที่ มท 0201.2/ว1625 , ว1626 ลงวันที่ 21 มี.ค. 59 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
21/03/59
- ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
14/03/59
- ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
19/01/59

ปี 2558    ไม่มีข้อมูล

ปี 2557