รายการ
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2564
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2563
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๖๒
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๖๑
- การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
- การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๕๙
- การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
- การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
- พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 56       
- พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 55       
- พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 54      
-พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 53
-พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 52