การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
รายการ
วันประกาศ
-ที่ มท 0201.2/ว6124 ลว.12 ต.ค. 63 เรื่อง ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด
 ผู้มีจิตตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2563 (รวม 10 วัด)
14/10/63
-รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วนงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รวม 10 หน่วยงาน)
14/10/63
-ที่ มท 0201.2/ว5567 ลว.21 ก.ย.63 เรื่อง ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด
 ผู้มีจิตตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2563 รวม19วัด
22/09/63
-รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รวม 19 หน่วยงาน)
22/09/63
-ที่ มท 0201.2/ว4786 ลว.17 ส.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด
 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2563
18/08/63
-รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2563
18/08/63
-ที่ มท 0201.2/ว3310, ว3309, ว3308 ลว.8 มิ.ย.63 เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย
  ประจำปี พ.ศ. 2563
9/06/63
-พระอารามหลวงที่กระทรวงมหาดไทยได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแล้ว
9/06/63