การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
รายการ
วันประกาศ

 

ที่ มท0201.2/ว4809 ลว.23 ส.ค.64 เรื่อง ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างในสังกัด ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดต่างๆ
ประจำปี พ.ศ.2564 (รวม 14 วัด)


25/08/64

 

รายละเอียดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รวม 14 หน่วยงาน)

 

25/08/64

 

ที่ มท0201.2/ว4427 ลว.3 ส.ค.64 เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2564

 

03/08/64
พระอารามหลวงที่กระทรวงมหาดไทยได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแล้ว

 

03/08/64