สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  (บรรยาย)

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

-บัญชีข้อมูล ค้นหาตามชื่อเรื่อง -มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
-บัญชีข้อมูล ค้นหาตามหน่วยงาน - คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
-สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง - ภาพรวมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ
- การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
    
-สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

- รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ของ คกก.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2553           

- คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
  การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน
  เข้าตรวจดู พ.ศ.2553
     

- คำอธิบาย พ.ร.บ. โดย อ.ชัยวัฒน์ฯ

- รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารปี 2555     - วิธีการบันทึกดัชนีข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
  - ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของ สป.มท.  ครั้งที่ 1/2552
  -การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
  -คู่มือแนะนำระบบการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด  

 - คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใส
  ที่กำหนดภายใต้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540