พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของกองกลาง สป.
มาตรา
เรื่อง
วันประกาศ
มาตรา 7(1)
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิธีดำเินินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับ
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
05/05/2560
มาตรา 7(2)
การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.๒๕๔๐
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ของ สป.มท.
05/05/2560