ที่

รายการ
หมายเหตุ
1
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขอความอนุเคราะห์   
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด ที่ มท 0201.3/ว7773 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
     - สำเนาหนังสือมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่ รพร. 612/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
2
รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563   
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว7298 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2563
     - แบบรายงานการจัดกิจกรรมฯ
3
แจ้งเปลี่ยนการแต่งกายข้าราชการพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณฯ  
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว7225 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
     - ร่างกำหนดการฯ
4
โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด ที่ มท 0201.3/ว7147 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
     - หนังสือสภากาชาดไทย ที่ กช.ว. 6975/2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
     - หนังสือสภากาชาดไทย ที่ กช.ว. 6980/2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
5
การส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) 65 จังหวัด จำนวน 864 เครื่อง     
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว7143 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
     - รายชื่อจังหวัดเเละจำนวนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 65 จังหวัด
     - เเบบเเจ้งรายชื่อจังหวัด
6
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  
 1. หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว7111 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
     - ร่างกำหนดการฯ
     - ตัวอย่างพานพุ่มดอกไม้
     - ตัวอย่างการประดับเข็ม
     - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 2. หนังสือเเจ้งส่วนราชการระดับกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว7109 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
 3. หนังสือแจ้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว7110 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
7
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง  
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด ที่ มท 0201.3/ว6529 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563
     - สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ อว 0602.02/3025 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
     - สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ อว 0602.02/3057 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
     - รายละเอียดการเดินทางฯ ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2563
     - รายละเอียดการเดินทางฯ ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2563
8
การดำเนินโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติและโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
สำหรับประชาชนในโครงการจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว6297 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
     - สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ
     - สถานที่ติดตั้งและจำนวนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ใน 76 จังหวัด
     - สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว5772 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563
     - แบบแจ้งรายชื่อผู้แทนฯ (เฉพาะ 11 จังหวัดนำร่อง)
9
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
21 ตุลาคม 2563
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว6231 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563
     - ร่างกำหนดการจัดกิจกรรมน้อมลำลึกฯ
     - พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10
การจัดงานกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เเละการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563
 1. หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว5929 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
     - ร่างกำหนดการจัดพิธีฯ ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
     - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรและตัวอย่างเครื่องราชสักการะ
     - ตัวอย่างพวงมาลาวันที่ 13 ตุลาคม 2563
     - ร่างกำหนดการจัดพิธีฯ ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
     - ตัวอย่างพวงมาลาวันที่ 23 ตุลาคม 2563
     - คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
     - วีดิทัศน์ "รำลึก ร 9"
     - คำแนะนำในการเปิดวีดิทัศน์
 2. หนังสือเเจ้งส่วนราชการระดับกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว5930 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
 3. หนังสือแจ้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว5931 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
     - พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรและตัวอย่างเครื่องราชสักการะ
11
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทางเเละจัดกิจกรรมสอบในสถานศึกษา
 1. หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว5232 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563
 2. รายละเอียดการเดินทางฯ
 3. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ อว 0602.02/2445 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
12
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2563
 1. หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว4527 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563
 2. ร่างกำหนดการฯ
 3. เพลง "สดุดีพระเเม่ไทย"
 4. เนื้อเพลง"สดุดีพระเเม่ไทย"
 5. คำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 1. หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว4448 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 2. หนังสือเเจ้งส่วนราชการระดับกรมและหน่วยรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
     ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว4447 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 3. พระฉายาลักษณ์
 4. ตัวอย่างสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
13
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2563
 1. หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว4180 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 2. ร่างกำหนดการฯ
 3. พระบรมฉายาลักษณ์
 4. ตัวอย่างพานพุ่มฯ
 5. คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 1. หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว3853 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 2. หนังสือเเจ้งส่วนราชการระดับกรมและหน่วยรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ด่วนที่สุด
     ที่ มท 0201.3/ว3852 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 3. พระบรมฉายาลักษณ์
 4. ตัวอย่างสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
14
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเดินทางเเละจัดกิจกรรมสอบในสถานศึกษา
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว4268 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
    - สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ อว 0602.02/1790 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
    - รายละเอียดการเดินทางฯ
15
การเลื่อนวันในการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ทั้วประเทศไทย
 1. หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว4136 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 2. ตารางกำหนดวันที่ส่งมอบติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในแต่ละจังหวัด
 3. สำเนาหนังสือสภากาชาดไทย ด่วนที่สุด
     ที่ กช.ว. 4332/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
16
การอำนวยความสะดวกในการสอบของ มสธ.
 ●หนังสือเเจ้งจังหวัด ที่ มท 0201.3/ว 3754 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
      - รายละเอียดการเดินทางไปปฏิบัติราชการประสานงานการสอบ มสธ.
17
การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 1. หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว3030 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
      - ตัวอย่างสมุดลงนามถวายพระพรฯ
      - ร่างกำหนดการ
      - ตัวอย่างคำกล่าวถวายพระพรฯ
 2. หนังสือเเจ้งส่วนราชการระดับกรมและหน่วยรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ด่วนที่สุด
     ที่ มท 0201.3/ว3029 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

      - พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (เอกสารแนบ1)
      - ตัวอย่างสมุดลงนามถวายพระพรฯ (เอกสารแนบ2)
      - ร่างกำหนดการ (เอกสารแนบ3)
      - แบบตอบรับ (เอกสารแนบ4)
18
สภากาชาดไทยสนับสนุนชุดอาหารยังชีพสำหรับผู้กักกันตนเอง เเละอุปกรณ์การเเพทย์ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 2166 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
19
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรม สาธารณะต่างๆ
และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ
  1. หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 2105 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
      - แบบรายงานฯ
      - คำแนะนำ
  2. หนังสือแจ้งส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
      
ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 2106 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
      - แบบรายงานฯ
      - คำแนะนำ
  3. สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0109/ว 524
  4. สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 1927
20
ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด มท 0201.3/ว2068 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
21
ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ยว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว454 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
22
ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์
 ● หนังสือเเจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0201.3/ว1119 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563