หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกองกลาง สป.มท.
สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวบริเวณห้องอาหาร มท.
ชั้น 2 อาคารดำรงราชานุภาพ (อาคารที่จอดรถ)