น.ส.มยุรี  เพ็ชร์พนมพร
ผู้อำนวยการกองกลาง สป.

       กิจกรรม / งานพิธี
   6 เม.ย.58 งานวางพุ่มดอกไม้วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์
เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า
 
 
เมนูหลัก
    วาระงานผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานพิธี
งานสำคัญ
งานประจำ
งานบริการ
งานข้อมูลกฎระเบียบ
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
   โทรศัพท์ผู้บริหาร สป.มท.
กำหนดการประชุม มท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
รวมลิงค์น่าสนใจ

 

 

 

 

       เรื่องสำคัญวันนี้
> วาระงานผู้บริหาร
> การจัดกิจกรรมด้านศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
> ขอเชิญร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี ๒๕๕๘
> รายละเอียดรูปแบบซุ้มเพื่อใช้เป็นจุด START - FINISH ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ในส่วนภูมิภาค
> นายสำรวย พึ่งประสิทธิ์ อดีต ผวจ.ปทุมธานี และ ผต.มท. ถึงแก่อนิจกรรม
> เวรรักษาสถานที่ราชการ มท. ประจำเดือน ธ.ค. ๕๘
> การรับเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
> รูปแบบซุ้มในพิธีเปิด - ปิด และรูปแบบธงเพื่อติดตั้งตามเส้นทางจักรยาน ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
> การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
>

การขอรับพระราชทานเสื้อจักรยานพระราชทานในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

> สรุปผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
> คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานของกระทรวงมหาดไทย
> การขอรับเสื้อโปโลพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
>

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค " BIKE FOR DAD"

>

ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ณ พุทธมณฑล

>

การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" สำเนาคำสั่งคณะอำนวยการฯ และแนวทางการปฏิบัติฯ

>

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

>

แบบตารางกรอกข้อมูล BIKE FOR DAD (เฉพาะส่วนกลาง) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/6209 ลว.19 ต.ค.58

>

กำหนดเ้ส้าทางจักรยาน "Bike for Dad"

>

>

>

>

>

>

>

>

       ข่าวประชาสัมพันธ์
> ขอเิชิญร่วมเป็นเ้จ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "๘๘ พรรษามหาราชา องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก"
> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
> โครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ
> เผยแพร่โลโก้แบรนด์ PEA และการเรียกชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น "PEA (พีอีเอ)"
> ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมในโรงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะและปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไปฯ
> ช่องทางการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สป.มท.
๑. ณ ศูนย์ข่าวสารของราชการ สป.มท. ชั้น ๒ อาคาร สดร. ตามวันเวลาราชการ
๒. เว็บไซต์ http://www.moi.go.th เลือกหัวข้อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
>
>
>
>
>
>  

 

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200 โทร. 02-221-0823
E-mail : moi0201.1@moi.go.th ของกลุ่มช่วยอำนวยการ
moi0201.2@moi.go.th ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
moi0201.3@moi.go.th ของกลุ่มงานประสานราชการ